Programes educatius /Innovació

Entre les activitats programades a l’INS Doctor Puigvert, destaquem:

- ILEC, Pla Impuls a la lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació.

- Escoles + Sostenibles: Recuperació i adequació del nostre entorn proper. Visiteu la pàgina web del projecte Volem el puig-verd.net on es detallen les actuacions efectuades i les noves propostes d’actuació. A més podeu visionar la proposta sobre els objectius del projecte.

Presentació del projecte Volem el Puig-verd.net

- Mediació: es forma alumnat mediador cada curs i es duen a terme mediacions com a canal educatiu i no sancionador de gestió de conflictes que funciona en paral·lel amb la normativa de funcionament de centre vigent. Cada any es participa en la Jornada de Mediadors/es de Barcelona.

- Pla de Convivència: reflecteix totes les accions que l’institut desenvolupa per tal de capacitar l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i de convivència segura i saludable.


- Programa Salut i Escola: assessorament en el propi centre per tal d’impulsar la promoció i prevenció de la salut a l’estudiant a càrrec de professionals especialitzats.

- Biblioteca Escolar (PuntEdu): la biblioteca escolar és un entorn d’aprenentatge que s’integra en els recursos del centre per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les diverses àrees curriculars, i especialment de l’hàbit lector. Alumnat d’ESO4 voluntari s’encarrega de fer de bibliotecari a les hores del pati. I l’institut es coordina amb la Biblioteca de Can Fabra de cara als Treballs de Recerca.


- Pla Català d’esport a l’escola: es posa a l’abast de tot l’alumnat de secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives per tal d’aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres joves.

- Programa STEM: l’STEM és l’acrònim de Science, Technology,Engineering and Maths. El contingut del programa s’organitza en mòduls de temàtica molt diversa, des de la genètica a la ciència espacial (robòtica, matemàtiques, nutrició, sostenibilitat, són els altres mòduls). Els materials han estat elaborats per l’Acadèmia de Ciències de Nova York i l’Ajuntament de Barcelona en tradueix i n’adapta el contingut.

- SEETDiC: Els Serveis Educatius de suport a l’atenció a alumnat amb Trastorns generalitzats del Desenvolupament i trastorns de Conducta són serveis que donen suport a l’activitat dels professionals de l’educació per contribuir a adequar la seva actuació a les necessitats d’aquest alumnat. Aquests treballen conjuntament amb l’EAP del servei educatiu general amb professionals i recursos del camp de l’educació (UME, UEC, USEE…), del camp de la salut mental (CSMIJ, Hospitals de Dia, URPI…), i dels serveis socials.

- Pla Jove: programa del Consorci d’Educació de Barcelona que ofereix suport als centres de secundària, als joves i les seves famílies en els moments de transició d’aquell alumnat que acaba l’Educació Secundària Obligatòria sense obtenir el graduat. Un equip de tècnics del programa orienta sobre els itineraris formatius més adients per la transició al món laboral o el retorn al sistema educatiu reglat d’aquests joves.

- Pla d’Orientació de Centre: el plantejament competencial del currículum és el marc natural de la funció orientadora. Una aula i un centre ric en aprenentatge competencial reuneix les condicions per a la integració de l’orientació en el procés d’escolarització de l’alumne/a.

- Programa ÈXIT 1 i repesca d’estiu: suport a l’estudi per l’alumnat de primer i segon d’ESO que necessita més dedicació i acompanyament a l’hora de fer els deures en horari extraescolar. Durant el mes de juliol es fa el mateix per aquell alumnat amb matèries pendents pel setembre amb una organització una mica diferent de la del curs.

- Programa Èxit 2: tallers per a la diversificació curricular que es realitzen en entitats o institucions de la ciutat de Barcelona o dins els propis centres. Aquest curs s’inicien noves experiències per apropar l’alumnat al món professional i laboral. La participació d’enguany és de tot l’alumnat de l’AP34.

- Estades formatives a empreses / entitats: Els projectes de diversificació curricular donen una resposta individualitzada per aquell alumnat 4t d’ ESO que requereixen un temps i un espai de maduració personal per definir el seu itinerari formatiu – professional. A nivell organitzatiu comporten el treball amb un grup de 10-12 alumnes, qui setmanalment realitza: 

  • Àmbit pràctic: Estada formativa a l’empresa/entitat (8 hores)

Té com a objectiu que l’alumnat sigui capaç d’entendre com funciona un entorn laboral concret i que li representi un estímul per continuar els estudis alhora de treballar valors associats a l’àmbit laboral: puntualitat, responsabilitat, jerarquia. Fa que l’alumnat conegui de primera mà entorns i perfils professionals ben diversos, fet que contribueix a l’orientació acadèmica professional que es realitza des dels centres de secundària.

- Programa de reutilització de llibres de text amb l’empresa IDDINK: disminueix el cost econòmic que suposa la compra de llibres a les famílies, facilita l’accés als llibres a tot l’alumnat del centre, redueix els residus generats i fomenta el respecte envers el material comunitari.

- Servei de préstec de llibres de text propietat del centre

- PUNT JIP, “Jove, Informa’t i Participa” : programa d’informació i assessorament per a joves realitzat en el propi centre.

- Coordinació PRIM-SEC: Amb la finalitat de garantir una adequada transició dels alumnes entre l’etapa d’educació primària i la d’educació secundària obligatòria, els equips directius dels instituts i de les escoles d’on procedeixi l’alumne planificaran la realització de les sessions de coordinació necessàries per tal d’assegurar la continuïtat i la coherència del procés educatiu i de l’itinerari formatiu de l’alumne, acordant criteris d’actuació comuns i compartits.

- Creadors en Residència: Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona posa en contacte l’art contemporani amb els estudiants de secundària generant noves formes i contextos de creació. Un creador resideix setmanalment a l’institut i concep un projecte artístic propi per ser desenvolupat amb un grup d’alumnes d’ESO i amb la implicació de tota la comunitat educativa.

- + EDUCACIÓ: la iniciativa de +educació neix de la voluntat d’una part de la comunitat educativa del districte de Sant Andreu d’explorar i sumar les possibilitats de participació i col—laboració entre totes les persones que formen part de la comunitat per incrementar les oportunitats educatives per a tothom.

- Activitats extraescolars organitzades per l’Associació d’Alumnes, l’Associació Esportiva Escolar i l’AMPA: els joves poden triar entre activitats lúdiques com el Taller de ràdio, el teatre o el manga organitzades per l’associació d’alumnes o el futbol sala, el bàdminton o el Hip-hop organitzades per l’associació esportiva escolar. L’Ampa organitza classes de reforç a l’alumnes de 3r i 4t d’ESO de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. Les activitats són realitzades per exalumnes del centre i es fan a les mateixes instal·lacions de l’institut fora de l’horari escolar.

- Xarxes pel canvi (Xarxa 17). Les 22 xarxes de centres de la ciutat de Barcelona treballen amb responsabilitat en la millora contínua del propi centre i dels aprenentatges del seu alumnat, el desenvolupament professional del professorat, la col·laboració entre centres educatius i la indagació col·lectiva, un context que aporta coherència al sistema de valors que construïm i compartim i que ens cohesiona davant els reptes globals que enfronta l’escola i la societat.

Xarxa 17. Sant Andreu

Escola Baró de Viver
Escola Can Fabra
Escola Eulàlia Bota
Escola Ignasi Iglésias
Escola La Maquinista
Escola Mestre Enric Gibert i Camins
Escola Molí de Finestrelles (abans Sant Pere Nolasc)
Escola Ramon Berenguer III
Escola Ramón y Cajal
Escola Turó Blau
FEDAC-Sant Andreu
IE El Til·ler (abans Bernat de Boïl)
Institut Doctor Puigvert